2018 Han Tang Powerlifting (汉唐杯第四届大陆健力纪录赛)

Apr 21, 2018 | Qufu, Shandong, China

Body Weight: 73.6 kg (162 lbs)

Squat: 140 kg (308.6 lbs) ✓ 150 kg (330.7 lbs) ✓ 160 kg (352.7 lbs) ✓

Bench Press: 80 kg (176.4 lbs) ✓ 90 kg (198.4 lbs) ✓ 95 kg (209.4 lbs) ✓

Deadlift: 140 kg (308.6 lbs) ✓ 160 kg (352.7 lbs) ✓ 170 kg (374.8 lbs) ✓

Total: 425 kg (940 lbs)

Buyun Liang
Buyun Liang
Computer and Information Science Ph.D. Student